Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
schyłek okresu rzymskiego / wczesna faza wędrówek ludów
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, zapewne dwudzielnej, masywnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka i dolna część kabłąka. Kabłąk ze ściętymi krawędziami, w przekroju w przybliżeniu trapezowaty, prawdopodobnie łukowato wygięty. Nóżka profilowana, z czworobocznym polem metopowym w górnej części, ozdobionym dwoma poprzecznymi żłobkami. Na końcu nóżki w przybliżeniu prostokątna tarczka z zatartym ornamentem; słabo widoczne ukośne i krzyżujące się (?) ze sobą linie – być może motyw szachownicy. Pochewka skrócona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Andrzejowski et al. wariant I lub II.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,30 cm; szer. kabłąka – 0,49–0,54 cm, nóżki – 0,32–0,49 cm; wymiary tarczki – ok. 0,55×0,55 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7058/3
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 222, 275–276, ryc. 49:180, tabl. XVIII: 180.

Dane dodatkowe