Przedmiot
Zapinka
Chronologia
B2b lub B2/C1-C1a
Kultura
postzarubiniecka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka – hybryda różnych typów zapinek, w tym oczkowatych serii pruskiej, ze stopu miedzi. Brak igły. Zachowana połowa sprężyny (10 zwojów) wykonanej z cienkiego drutu. Cięciwa górna uszkodzona, przytrzymana przy pomocy dwóch haczyków wykonanych z cienkiej blaszki, wyprowadzonych z główki zapinki. Kabłąk szeroki, taśmowaty, w przekroju półokrągły. Nóżka bardzo szeroka i płaska, oddzielona od kabłąka niskim, szerokim grzebykiem z trzema płaskimi żeberkami rozdzielonymi poprzecznymi bruzdami. Górne i dolne żeberko ozdobione drobnymi i gęsto rozmieszczonymi, wybitymi (?) punkcikami. Kabłąk i nóżka zapinki bogato ornamentowane. Na kabłąku trzy podwójne linie ryte umieszczone wzdłużnie przy krawędziach i pośrodku.
Pomiędzy liniami biegnącymi przez środek kabłąka – poza jego szczytem – umieszczone podwójne punkciki analogiczne do znajdujących się na żeberkach grzebienia. Podobne umieszczone także w dolnych częściach bruzd biegnących przy krawędziach zapinki; wyżej wypełniają je drobne, poprzeczne nacięcia dające efekt perełkowanego drutu. Kabłąk ozdobiony także dwiema parami kółek z zaznaczonymi środkami – poniżej haczyków i powyżej grzebienia. Zdobienie kabłąka „zamyka” cienka, poprzeczna
i lekko trójkątnie załamana linia ryta umieszczona pomiędzy końcami haczyków. Na nóżce osiem niewielkich kółek z zaznaczonymi środkami, przy czym dwa z nich znajdują się w jej górnej części, tuż poniżej grzebienia oddzielającego nóżkę od kabłąka, a pozostałe rozmieszczone są symetrycznie na całej powierzchni nóżki i połączone trzema nacięciami, schodzącymi się w jej dolnej części (w miejscu styku nacięć znajdują się trzy kółka rozmieszczone na planie odwróconego trójkąta). Podobne nacięcia umieszczone także tuż pod grzebieniem. Pochewka pełna, krótka, umieszczona w dolnej części nóżki. Typologia: Niezabitowska-
-Wiśniewska typ Husynne, wzór 4.

Miejscowość
Husynne
Stanowisko
2 (AZP 86–95/23)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20672
Wymiary
dł. – 7,10 cm, zachowanej części sprężyny – 1,80 cm; szer. kabłąka – 1,15–1,20 cm; dł. nóżki – 3,10 cm; szer. nóżki – 1,30–2,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew, kucie, wybijanie (?)
Nr inwentarzowy
MH/A/8820
Literatura

Niezabitowska B. 2005, Nowe znaleziska fibul oczkowatych z terenu Polski południowo-wschodniej, in: P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (eds.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, 2004, Lublin, 491–492, 494 nr 5, ryc. 1:1.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2017, Zapinki typu Husynne z Lubelszczyzny, in: J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (eds.), Orbis barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicate, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina VI, Warszawa–Schleswig, 475–479, 482, 487, ryc. 2:1; 3:1.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 98–99, 220, 231–233, 376, ryc. 11:223, tabl. XXI:223.

Dane dodatkowe