Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudzielna, ze stopu miedzi ze śladami posrebrzania, widocznymi głównie na nóżce. Brak sprężyny i igły, pochewka uszkodzona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Na główce także wydatny grzebień ozdobiony przy dłuższych krawędziach dwoma, równoległymi żłobkami. W blaszkowatym kabłąku prostokątny otwór. Nóżka silnie rozszerzona, wzdłuż dolnej krawędzi ornamentowana poprzecznym żłobkiem, podobnym do żłobków na grzebieniu. Typologia: A.V/8.129. Machajewski forma 8.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20674, ślady srebra
Wymiary
dł. – 3,30 cm; szer. grzebienia – 2,50 cm, kabłąka – 1,40–1,60 cm, końca nóżki – 2,70 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8635
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Zapinki 8 serii V grupy Oscara Almgrena z Lubelszczyzny, in: A. Michałowski, M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (eds.), Ze świata dawnych barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe. Księga dedykowana Profesorowi Henrykowi Machajewskiemu z okazji 70. urodzin i 50 lat pracy archeologicznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Archeologia 60, Poznań 2021, 280, 292 ryc. 2:7.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 104–106, 221, 240–242, 244–245, 377, ryc. 20:236 , tabl. XXIV:236.

Dane dodatkowe