Przedmiot
Zapinka
Chronologia
końcowy odcinek stadium B2b – faza B2/C1-C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk rozszerzony w górnej części, płaski od spodu, w przekroju daszkowaty, z grzebykiem umieszczonym w środkowej części. Grzebyk niski, wąski, płaski od spodu, z dwoma żeberkami rozdzielonymi słabo czytelnym, płytkim rowkiem. Nóżka zakończona stożkowatym guzkiem, silnie spłaszczonym od strony spodniej. Typologia: A.IV. Dąbrowska odmiana mazowiecka, typ 1Aa.

Miejscowość
Czerniczyn
Stanowisko
9 (AZP 88–94/9)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,30 cm, szer. kabłąka w górnej części – 0,88 cm, powyżej grzebienia – 0,60 cm, grzebienia – 0,74 cm, poniżej grzebienia – 0,73 cm, guzka – 0,65 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7030
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 38-39, 234, 237, ryc. 13:9, tabl. II:9.

Dane dodatkowe