Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2-D1
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Główka i górna część kabłąka zapinki kuszowatej, zapewne z pełną pochewką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Sprężyna 6-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami z gładkiego drutu. Na główce duża, rombowata płytka. Kabłąk masywny, lity, pierwotnie łukowato wygięty; profilowany, z nieornamentowaną, czworoboczną metopą w górnej części; w przekroju poniżej metopy rombowaty. Na końcu zachowanej części kabłąka widoczna górna część – uformowana w przybliżeniu trójkątnie – kolejnego, nieornamentowanego i płaskiego pola metopowego (tarczki?), pierwotnie najprawdopodobniej umieszczonego na szczycie kabłąka; przekrój kabłąka w tym miejscu również trójkątny. Typologia: A.VI/2. Zbliżona do Petrauskas/Sinica typ 2, wariant 3.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
6 (dawniej 1D) - (AZP 87– 94/2)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm, sprężyny – 1,90 cm; wymiary tarczki – 1,30×1,40 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,51 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna – zachowana główka i górna część kabłąka
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8613
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 66–67, 222, 275–277, ryc. 116, tabl. XIII:116.

Dane dodatkowe