RODO

Ochrona danych osobowych w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
– Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art. 13 RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, ul.3-go Maja 11 22-500 Hrubieszów tel.846962783 e mail: muzeum-hrubieszow@wp.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane będą przetwarzane w celu w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów statutowych Administratora, zdefiniowanych jako:

1. gromadzenie zbiorów i dokumentowanie obiektów kultury materialnej,
2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,
3. udostępnianie zbiorów naukowych i edukacyjnych, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
4. zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów,
5. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
6. użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zbiorów,
7. prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, seminariów, kursów, wykładów, odczytów oraz innych form działalności edukacyjnej w celu pogłębienia i upowszechnienia myśli naukowej oraz wiedzy, w zakresie dyscyplin w nich reprezentowanych,
8. prowadzenie badań naukowych,
9. opracowywanie, publikowanie i upowszechnianie katalogów zbiorów, przewodników, wystaw, wyników badań naukowych wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności,
10. prowadzenie biblioteki oraz archiwum,
11. przygotowywanie opinii oraz udzielanie informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności, osobom prawnym i fizycznym,
12. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych archiwaliów,
13. współpraca z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.

4) Państwa dane będą przetwarzane na podstawie
a) art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą);
b) art. 6 ust.1 lit. b (realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
c) art. 6 ust.1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach);
d) art. 6 ust. 1 lit e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9) Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W szczególnych sytuacjach ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy. Dane mogą być również podawane dobrowolnie za zgodą osoby, której dotyczą. Konsekwencją ich nie podania w takim wypadku będzie brak możliwości współpracy z Administratorem oraz realizacji celu z tym powiązanego

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Inspektor Ochrony Danych Ewa Palus e mail : inspektor@cbi24.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych : Agnieszka Błaziak e mail: inspektor@cbi24.pl