Czerniczyn

„Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985” – to tytuł publikacji przygotowanej pod redakcją A. Hyrchały w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków archeologicznych.
 
PUBLIKACJA w wersji online (PDF):
W ciągu dwóch lat zespół archeologów oraz przedstawicieli innych dziedzin współpracujących z archeologią, pracował nad opracowaniem materiałów zabytkowych pozyskanych w trakcie 5 sezonów badań wykopaliskowych na stanowisku w Czerniczynie w gm. Hrubieszów, prowadzonych przez A. Kokowskiego i W. Komana.
– W pierwszym roku (2016) realizacji zadania pn. „Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczu”, zgodnie z zaplanowanymi działaniami:
1. Wykonano digitalizację dokumentacji polowej; skanowaniu i wstępnej obróbce graficznej poddano wszystkie rysunki: plan stanowiska, plany i profile obiektów; zeskanowano slajdy oraz zdjęcia, uporządkowano oraz przepisano dziennik polowy badań.
2. Materiały kostne pochodzące z pochówków odkrytych na stanowisku w Czerniczynie zostały poddane kompleksowym analizom antropologicznym. W oparciu o wyniki tych analiz, przygotowany został kompletny raport oraz treść rozdziału publikacji (dr Beata Borowska Strugińska).
3. Analizom archeozoologicznym poddano kości zwierzęce (zabytki kościane, kości z obiektów oraz warstwy kulturowej). Wyniki analiz zredagowano w postaci treści rozdziału publikacji (dr hab. Joanna Piątkowska Małecka).
4. Zabytki krzemienne zostały narysowane oraz sfotografowane. Wykonana została analiza, przygotowana została treść rozdziału publikacji (aut. Dr Michał Dobrzyński, mgr Katarzyna Piątkowska).
5. Zabytki metalowe poddane zostały konserwacji oraz analizom (mgr Władysław Weker)
6. Wykonane zostały rysunki oraz fotografie zabytków metalowych.
7. Wykonano rysunki wybranych charakterystycznych zabytków ceramicznych, w możliwych przypadkach rekonstruowano morfologię (A. Mucha).
8. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami, wykonano datowania metodą 14C dla 10 wybranych pochówków (daty uzyskano w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym).
– W drugim (2017) roku realizacji zadania skoncentrowano się przede wszystkim na przygotowaniu tekstów podsumowujących wyniki przeprowadzonych działań z punktu widzenia analiz kulturowo-chronologicznych:
1. Przygotowano treść rozdziału poświęconego cmentarzysku szkieletowemu kultury mierzanowickiej z wczesnego okresu epoki brązu (A. Hyrchała, W. Koman).
2. Dodatkowo, poza wstępnymi założeniami projektu opracowany rozdział dotyczący pochówku z wczesnej epoki żelaza, który określony został na podstawie uzyskanych datowań radiowęglowych (A. Hyrchała)
3. Przygotowano treść rozdziału dotyczącego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska i późnośredniowiecznej osady wiejskiej (T. Dzieńkowski).
4. Wykonano plastyczne rekonstrukcje 5 pochówków (A. Fecko-Mleczko)
5. Wykonano plany i tablice z rycinami oraz inne elementy graficzne, będące częściami składowymi otrzymanej publikacji (R. Ratajczak)
6. Streszczenia rozdziałów oraz podpisy wszystkich ilustracji zostały przetłumaczone na język angielski (E. Zabłocka)
7. Po uzyskaniu recenzji wydawniczych, publikacja została przekazana do druku.
8. Przygotowano także dwie mobilne plansze będące streszczeniem wyników badań na stanowisku 3 w Czerniczynie.
Promocja książki odbędzie się w styczniu 2018 roku w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie.